பொறியியற் தொழினுட்பவியல் மாதிரி வினாத்தாள் (வ.மா.க.தி)-2019

பொறியியற் தொழினுட்பவியல் மாதிரி வினாத்தாள் (வ.மா.க.தி)-2019

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_mp_et_np_2019.pdf ஐ சொடுக்குக