உயிர் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் புள்ளித்திட்டம் (வட.மா.க.தி)- 2019

உயிர் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் புள்ளித்திட்டம் (வட.மா.க.தி)- 2019

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_mp_bst_ans_np_2019.pdf ஐ சொடுக்குக