මතුගම අධ්‍යාපන කලාපය 2019 දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍රය II

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sin_G13_SM_PII_TII_2019.pdf ஐ சொடுக்குக

මතුගම අධ්‍යාපන කලාපය 2019 දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍රය II