මතුගම අධ්‍යාපන කලාපය 2019 දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍රය I

Click Sin_G13_SM_PI_T2_2019.pdf link to view the file.

මතුගම අධ්‍යාපන කලාපය 2019 දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍රය I