අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2016 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I,II

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2016 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I,II

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sol_Med_pp_I,II_2016.PDF ஐ சொடுக்குக