අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2016 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I,II

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2016 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I,II

Click Sol_Med_pp_I,II_2016.PDF link to view the file.