ஒளியைக் கைப்பற்றிக்கொள்ள தாவரங்களில் காணப்படும் சிறப்பியல்புகள்

Click tal_bio_cp_4.2_1.pdf link to view the file.

ஒளியைக் கைப்பற்றிக்கொள்ள தாவரங்களில் காணப்படும் சிறப்பியல்புகள்