கணம் கோடேற்றாவின் சிறப்பான இயல்புகள்

Click tal_bio_cp_3.2.7.pdf link to view the file.

கணம் கோடேற்றாவின் சிறப்பான இயல்புகள்