க.பொ.த உயர்தரம் மாதிரி வினாத்தாள்கள் பாகம்-2-2019 (பரீட்சைகள் திணைக்களம்)

Click TVolume_2.pdf link to view the file.

க.பொ.த உயர்தரம் மாதிரி வினாத்தாள்கள் பாகம்-2-2019 (பரீட்சைகள் திணைக்களம்)