தவணை ரீதியான பாடத்திட்ட ஒழுங்கு 2017 (தொண்டைமானாறு வெளிக்கள நிலைய பரீட்சைகளுக்கானது)

Click tg13_syl_fwc_2018.pdf link to view the file.

தவணை ரீதியான பாடத்திட்ட ஒழுங்கு 2017 (தொண்டைமானாறு வெளிக்கள நிலைய பரீட்சைகளுக்கானது)