විද්‍යාත්මක උපන්‍යාසයන්හි ස්භාවය හා ඒවා පරීක්ෂණයට ලක්කළ හැකි ක්‍රම අධ්‍යයනය කරයි

Click logic_12_1__12_2.pdf link to view the file.

විද්‍යාත්මක උපන්‍යාසයන්හි ස්භාවය හා ඒවා පරීක්ෂණයට ලක්කළ හැකි ක්‍රම අධ්‍යයනය කරයි