කුලක වාදයේ මූලික සංකල්ප හා වෙන්රූප භාවිතයෙන් ප්‍රස්තුත හා තර්ක විග්‍රහය

Click Logic4_1_4_2.pdf link to view the file.

කුලක වාදයේ මූලික සංකල්ප හා වෙන්රූප භාවිතයෙන් ප්‍රස්තුත හා තර්ක විග්‍රහය