3.2 සාම්ප්‍රදායික තර්ක ශාස්ත්‍රයේ අනුමාන ඇසුරෙන් සප්‍රමාණ නිගමනවලට එළඹෙයි -2

Click logic 3_2.pdf link to view the file.

සාම්ප්‍රදායික තර්ක ශාස්ත්‍රයේ අනුමාන ඇසුරෙන් සප්‍රමාණ නිගමනවලට එළඹෙයි.