3.1 සාම්ප්‍රදායික තර්ක ශාස්ත්‍රයේ අනුමාන ඇසුරෙන් සප්‍රමාණ නිගමනවලට එළඹෙයි

Click logic 3_1.pdf link to view the file.

සාම්ප්‍රදායික තර්ක ශාස්ත්‍රයේ අනුමාන ඇසුරෙන් සප්‍රමාණ නිගමනවලට එළඹෙයි