2.3 ප්‍රස්තුත වර්ග හඳුනා ගනිමින් ඒවා භාවිතා කරයි

Click logic_2_3.pdf link to view the file.

ප්‍රස්තුත වර්ග හඩුනා ගනිමින් ඒවා භාවිතා කරයි