මාන භාවිතා කර භෞතික රාශි (අභ්‍යාස)

මාන භාවිතා කර භෞතික රාශි විමසා බලයි  (අභ්‍යාස)

Click Physics_1_3_Questions_M.pdf link to view the file.