2ஆம் தவணைப் பரீட்சை புள்ளித்திட்டம்-2018 I (சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

2ஆம் தவணைப் பரீட்சை புள்ளித்திட்டம்-2018  I(சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

Click sg11_eng_2nd_tp_sbaragamu_1ans_2018.pdf link to view the file.