දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 I පිළිතුරු පත්‍රය ( සබරගමු පළාත)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg11_ict_2nd_tp_sbaragamu_1ans_2018.pdf ஐ சொடுக்குக

දෙවන  වාර පරීක්ෂණය 2018  I පිළිතුරු පත්‍රය ( සබරගමු පළාත)