දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 II පිළිතුරු පත්‍රය ( සබරගමු පළාත)

Click sg11_ict_2nd_tp_sbaragamu_2ans_2018.pdf link to view the file.

දෙවන  වාර පරීක්ෂණය 2018  II පිළිතුරු පත්‍රය ( සබරගමු පළාත)