විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය II - (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය -2018)

Click sol_elc_mp_moe_II_2018.pdf link to view the file.

විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය II - (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය -2018)