බුද්ධ ධර්මය - II (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2018 )

බුද්ධ ධර්මය - II  (උපකාරක  ප්‍රශ්න පත්‍රය 2018 )

Click sol_moe_Bud_ShoII_2018.pdf link to view the file.