නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය - I (පිළිතුරු)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு 89 I කොටස. Answers.pdf ஐ சொடுக்குக

නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය - I (පිළිතුරු)