නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය - II (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය - 2018)

Click 89 II කොටස..pdf link to view the file.