නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය - I (පිළිතුරු)

Click 89 I කොටස. Answers.pdf link to view the file.

නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය - I (පිළිතුරු)