2018 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (වයඹ පළාත) පිළිතුරු පත්‍රය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg11_dance_3rd_tp_nwp_marking_2018.PDF ஐ சொடுக்குக

2018 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (වයඹ පළාත) පිළිතුරු පත්‍රය