2018 දකුණු පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය( 12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_ict_3rd_tp_southern_2018.pdf link to view the file.

2018 දකුණු පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය ( 12 ශ්‍රේණිය)