ව්‍යාවසායකත්ව අධ්‍යයනය (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය I - 2018)

Click sol_ent_I.pdf link to view the file.

ව්‍යාවසායකත්ව අධ්‍යයනය (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය I - 2018)