විද්‍යාව - I (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර - 2018 )

Click sol_sci_I.pdf link to view the file.

විද්‍යාව - I  (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර - 2018 )