විද්‍යාව - II (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2018 )

Click sg11_sce_1.pdf link to view the file.

විද්‍යාව - I  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2018 )