மாதிரி வினாத்தாள் (e-தக்சலாவ 2018)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tol_sci_mp_12_etha_2018.pdf ஐ சொடுக்குக