மாதிரி வினாத்தாள் (e-தக்சலாவ 2019)

Click tol_sci_mp_12_moe_2019.pdf link to view the file.