ප්‍රශ්න පත්‍රය - 2017

ප්‍රශ්න පත්‍රය I/II - 2017

Click sal_com g tes_pp_I_2017.PDF link to view the file.