4.5 පූර්ණ තරගකාරී ආයතනයක් සහ කර්මාන්තය කෙටි කාලයේ දී හැසිරෙන ආකාරය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு SAL_econ_chap_4.5 (1).pdf ஐ சொடுக்குக

පූර්ණ තරගකාරී ආයතනයක් සහ කර්මාන්තය කෙටි කාලයේ දී හැසිරෙන ආකාරය