4.5 පූර්ණ තරගකාරී ආයතනයක් සහ කර්මාන්තය කෙටි කාලයේදී හැසිරෙන ආකාරය විමසා බලයි.