4.2 නිෂ්පාදන පිරිවැය ආශ්‍රිත මූලික සංකල්ප

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு SAL_ECON_4.2_nishpadana_piriweya.pdf ஐ சொடுக்குக

නිෂ්පාදන පිරිවැය ආශ්‍රිත මූලික සංකල්ප