4.2 නිෂ්පාදන පිරිවැය ආශ්‍රිත මූලික සංකල්ප සංසන්දනාත්මකව විග්‍රහ කිරීම.