4.2 නිෂ්පාදන පිරිවැය ආශ්‍රිත මූලික සංකල්ප

Click SAL_ECON_4.2_nishpadana_piriweya.pdf link to view the file.

නිෂ්පාදන පිරිවැය ආශ්‍රිත මූලික සංකල්ප