இரசாயனவியல் புள்ளித்திட்டம்-Mora_E_Tamils_2017

இரசாயனவியல் புள்ளித்திட்டம்-Mora_E_Tamils_2017

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_che_mp_mora_1_2_ans_2018.pdf ஐ சொடுக்குக