மாதிரி வினாத்தாள் (வட.மா.க.தி)-2019

Click tal_che_mp_2019.pdf link to view the file.