விவசாய விஞ்ஞானம் புள்ளித்திட்டம்-(வ.மா.க.தி)-2018

விவசாய விஞ்ஞானம் புள்ளித்திட்டம்-(வ.மா.க.தி)-2018

Click tal_agri_mp_1_2_np_ans_2018.pdf link to view the file.