உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பம் -புள்ளித்திட்டம்-FWC-2017

உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பம் -புள்ளித்திட்டம்-FWC-2017

Click tal_bio_tec_mp_6th_fwc_ans_2017.pdf link to view the file.