ව්‍යාපාරවල සාර්ථකත්වය සඳහා ප්‍රවාහනය ඵලදායී ව දායක කර ගන්නා ආකාරය විමසීම (පිළිතුරු)

ව්‍යාපාරවල සාර්ථකත්වය සඳහා ප්‍රවාහනය ඵලදායී ව දායක කර ගන්නා ආකාරය විමසීම