ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය (නව විෂය නිර්දේශය)

Click SG2_Tim_Mat.pdf link to view the file.

විෂය නිර්දේශය සහ ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය (නව විෂය නිර්දේශය)