ගුරු මාර්ගෝපදේශය

අ.පො.ස. උසස් පෙළ 12-13 

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ජීව විද්‍යාව