විෂය නිර්දේශය

අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ )

ජීව විද්‍යාව 

විෂය නිර්දේශය