தொடர்பாடலும் ஊடகக்கற்கையும் -FWC-2017

தொடர்பாடலும் ஊடகக்கற்கையும் -FWC-2017

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_med_mp_6th_fwc_2017.pdf ஐ சொடுக்குக