தொடர்பாடலும் ஊடகக்கற்கையும் புள்ளித்திட்டம்-FWC-2017

தொடர்பாடலும் ஊடகக்கற்கையும் புள்ளித்திட்டம்-FWC-2017

Click tal_med_mp_6th_fwc_ans_2017.pdf link to view the file.