தொடர்பாடலும் ஊடகக்கற்கையும் -FWC-2017

தொடர்பாடலும் ஊடகக்கற்கையும் -FWC-2017

Click tal_med_mp_6th_fwc_2017.pdf link to view the file.