அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும் புள்ளித்திட்டம்-FWC-2017

அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும் புள்ளித்திட்டம்-FWC-2017

Click tal_log_mp_6th_fwc_ans_2017.pdf link to view the file.