பொறியியற் தொழினுட்பவியல்-புள்ளித்திட்டம் -FWC-2017

பொறியியற் தொழினுட்பவியல்-புள்ளித்திட்டம் -FWC-2017

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_sft_mp_6th_fwc_ans_2017.pdf ஐ சொடுக்குக